HS编码 品名 退税率 计量单位 海关监管 实例|申报要素 编码对比
03011000.10 观赏用鲸鲨、噬人鲨、姥鲨  5.00  千克/条 ABFE 0条 --
03011000.20 观赏用红龙鱼  5.00  千克/条 ABFE 0条 对比-03011000.10
03011000.30 观赏用胭脂鱼  5.00  千克/条 ABFE 0条 对比-03011000.20
03011000.40 观赏用海马  5.00  千克/条 ABFE 0条 对比-03011000.30
03011000.50 观赏用巨骨舌鱼  5.00  千克/条 ABFE 0条 对比-03011000.40
03011000.60 观赏用其他濒危鱼  0.00  千克/条 ABFE 0条 对比-03011000.50
03011000.90 其他观赏鱼  5.00  千克/条 AB 1条 对比-03011000.60
03011100.10 观赏用濒危淡水鱼
(观赏用濒危淡水鱼)
0% 千克/无 ABFE 1条 对比-03011000.90
03011100.20 淡水鱼观赏鱼种苗(濒危除外)
(淡水鱼观赏鱼种苗(濒危除外))
9% 千克/无 AB 0条 对比-03011100.10
03011100.90 观赏用其他淡水鱼(种苗除外)
(观赏用其他淡水鱼(种苗除外))
9% 千克/无 AB 50条 对比-03011100.20
03011900.10 观赏用濒危非淡水鱼
(观赏用濒危非淡水鱼)
0% 千克/无 ABFE 1条 对比-03011100.90
03011900.20 非淡水观赏鱼种苗(濒危除外)
(非淡水观赏鱼种苗(濒危除外))
9% 千克/无 AB 0条 对比-03011900.10
03011900.90 观赏用其他非淡水鱼(种苗除外)
(观赏用其他非淡水鱼(种苗除外))
9% 千克/无 AB 2条 对比-03011900.20
03019110.00 鳟鱼(河鳟、虹鳟、克拉克大麻哈鱼、阿瓜大麻哈鱼、吉雨大麻哈鱼、亚利桑那大麻哈鱼、金腹大麻哈鱼)鱼苗
(鳟鱼(河鳟、虹鳟、克拉克大麻哈鱼、阿瓜大麻哈鱼、吉雨大麻哈鱼、亚利桑那大麻哈鱼、金腹大麻哈鱼)鱼苗)
9% 千克/无 AB 1条 对比-03011900.90
03019190.00 其他活鳟鱼(河鳟、虹鳟、克拉克大麻哈鱼、阿瓜大麻哈鱼、吉雨大麻哈鱼、亚利桑那大麻哈鱼、金腹大麻哈鱼)
(其他活鳟鱼(河鳟、虹鳟、克拉克大麻哈鱼、阿瓜大麻哈鱼、吉雨大麻哈鱼、亚利桑那大麻哈鱼、金腹大麻哈鱼))
9% 千克/无 AB 1条 对比-03019110.00
03019210.10 花鳗鲡鱼苗
(花鳗鲡鱼苗)
0% 千克/无 ABE 1条 对比-03019190.00
03019210.20 欧洲鳗鲡鱼苗
(欧洲鳗鲡鱼苗)
0% 千克/无 ABEF 1条 对比-03019210.10
03019210.90 鳗鱼(鳗鲡属)鱼苗(濒危除外)
(鳗鱼(鳗鲡属)鱼苗(濒危除外))
0% 千克/无 AB 3条 对比-03019210.20
03019290.10 花鳗鲡
(花鳗鲡)
9% 千克/无 ABE 2条 对比-03019210.90
03019290.20 欧洲鳗鲡
(欧洲鳗鲡)
9% 千克/无 ABEF 2条 对比-03019290.10