HS编码 品名 退税率 计量单位 海关监管 实例|申报要素
29011000.00 饱和无环烃
(饱和无环烃)
13% 千克/无 61条
29012100.00 乙烯
(乙烯)
13% 千克/无 AB 10条
29012200.00 丙烯
(丙烯)
13% 千克/无 AB 10条
29012310.00 1-丁烯
(1-丁烯)
13% 千克/无 AB 2条
29012320.00 2-丁烯
(2-丁烯)
13% 千克/无 AB 1条
29012330.00 2-甲基丙烯
(2-甲基丙烯)
13% 千克/无 2条
29012410.00 1,3-丁二烯
(1,3-丁二烯)
13% 千克/无 AB 1条
29012420.00 异戊二烯
(异戊二烯)
13% 千克/无 1条
29012910.00 异戊烯
(异戊烯)
13% 千克/无 AB 3条
29012920.00 乙炔
(乙炔)
13% 千克/无 AB 12条
29012990.10 诱虫烯
(诱虫烯)
13% 千克/无 S 1条
29012990.90 其他不饱和无环烃
(其他不饱和无环烃)
13% 千克/无 50条
29021100.00 环己烷
(环己烷)
13% 千克/无 AB 12条
29021910.00 蒎烯
(蒎烯)
13% 千克/无 3条
29021920.00 4-烷基-4’-烷基双环己烷
(4-烷基-4’-烷基双环己烷)
13% 千克/无 1条
29021990.11 1-甲基环丙烯
(1-甲基环丙烯)
13% 千克/无 S 1条
29021990.12 d-柠檬烯
(d-柠檬烯)
13% 千克/无 9条
29021990.90 其他环烷烃、环烯及环萜烯
(其他环烷烃、环烯及环萜烯)
13% 千克/无 53条
29022000.00
(苯)
0% 千克/无 AB 4条
29023000.00 甲苯
(甲苯)
13% 千克/无 23AB 12条